منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب ۷ مقاله + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب ۷ مقاله, ,احمد جلال,احمد جلال توفيق,احمد جلال ابراهيم,احمد جلالی,احمد جلال المخرج,احمد جلال عبد القوى,احمد جلال الملحقية الثقافية
هفت مقاله

هفت مقاله

نویسنده: جلال آل احمد
.
مجموعه هفت مقاله از « جلال آل احمد»
-هدایتِ بوف کور
-مشکل نیما یوشیج
-درباره «آدن»
-سفرنامه ای از یونان امروز
-در زندانهای راکفلر
-سلمانی زنش را کشته
-عروس داماد برج ایفل

حق تکثیر:
بیش از ۳۰ سال از فوت نویسنده می گذرد

» کتابناکهای مرتبط:
سه مقاله دیگر
بیگانه
عزاداریهای نامشروع


شما چه فکر میکنید؟